هفته دوم بارداری

هفته دوم بارداری

شما در هفته دوم بارداری

در هفته دوم بارداری، پریود شما تا الان تمام شده. یکی از تخمدان های شما برای آزاد کردن یک تخم آماده است. همچنین تخمدان ها در حال تولید مقدار زیادی استروژن هستند. استروژن باعث شروع فرایندهای مهمی در بدن شما می شوند:
لوله های فالوپی و گردن رحم شما “مخاط/ترشحات باروری” را تولید می کنند که به هر اسپرم در طول مسیرش کمک و از آن محافظت می کند.
یک پوشش جدید-آندومتر- در رحم شما شروع به رشد می کند. تخم بارور شده خودش را در آندومتر جای خواهد داد.
تا پایان این هفته، تخمدان آماده رها کردن تخمک است که به این رهاسازی تخمک گذاری گفته می شود.

تخمک گذاری و رابطه جنسی

اگر چرخه قاعدگی 28 روزه داشته باشید، تخمک گذاری معمولا در حدود روز 14 اتفاق می افتد. چنانچه 1 تا 3 روز قبل از تخمک گذاری رابطه جنسی داشته باشید، احتمال باردار شدن شما بیشتر می شود.

 

 

رفرنس مطالب (برگرفته از raisingchildren)

Australian Government Department of Health (2019). Clinical practice guidelines: Pregnancy care. Canberra: Australian Government Department of Health. Retrieved 15 October 2020 from https://www.health.gov.au/resources/pregnancy-care-guidelines.

Curtis, G.B., & Schuler, J. (2011). Your pregnancy week by week. Boston, MA: Da Capo Lifelong Books.

Gabbe, S.G., Niebyl, J.R., Galan, H.L., Jauniaux, E.R., Landon, M.B., Simpson, J.L., & Driscoll, D.A. (2012). Obstetrics: Normal and problem pregnancies. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders.

Hughes, K. (2009). Pregnancy and childbirth; A Cochrane pocketbook. British Journal of Midwifery, 17(8), 542-542. doi: 10.12968/bjom.2009.17.8.43652.

مدیر سایت دلبندک
ارسال دیدگاه